Πολιτικη Ποιοτητας

tuv_austria_hellas2Μετά από μια συνεχώς ανοδική και επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης στην ανάπτυξη, εμπορία και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής , η Διοίκηση της proxess εγκαθιδρύει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της proxess μέσω του επαναπροσδιορισμού της οργανωτικής της δομής, της διεύρυνσης των πεδίων τεχνογνωσίας και της βελτιστοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής επικοινωνίας στοχεύει να συμβάλλει στην εκπλήρωση των παρακάτω επιχειρηματικών στόχων:

 • τη συστηματική μείωση του  ποσοστού μη συμμορφούμενων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • τη συνεχή διεύρυνση του μεριδίου της αγοράς της εταιρίας στο εσωτερικό και την κάλυψη των αναγκών σε ολοένα και περισσότερα σημεία διάθεσης, εξασφαλίζοντας ωστόσο πάντοτε την υψηλή ποιότητα των προϊόντων-υπηρεσιών
 • τη διαρκή αναβάθμιση του δυναμικού της εταιρίας, μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, αλλά και πρόσληψης καταρτισμένων νέων εργαζόμενων.

Συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και της λειτουργίας της επιχείρησης με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων :

 • Καθορισμός και ανασκόπηση στόχων ποιότητας.
 • Ανασκόπηση Διοίκησης
 • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
 • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
 • Συστηματική ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα Αρχεία Ποιότητας.

Για την ταχύτερη και αρτιότερη επίτευξη των ανωτέρω στόχων, η Διοίκηση της proxess :

 1. Δεσμεύεται και εφαρμόζει τις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας και του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που η ίδια καθορίζει.
 2. Ενημερώνει το ανθρώπινο δυναμικό της και το παρακινεί να δεσμευθεί στις ίδιες αρχές.
 3. Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, προβαίνοντας σε κατάλληλες διορθωτικές & προληπτικές ενέργειες, που προκύπτουν από τη διεξαγωγή προσχεδιασμένων Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και Ανασκοπήσεων Διοίκησης.

Επιπλέον, στη φιλοσοφία και τις αξίες της proxess εντάσσονται η αποφυγή της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, η συνετή χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και η εφαρμογή κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων έχουν πραγματοποιηθεί στην τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας όλες οι απαραίτητες αναφορές. Μέσω του συστηματικού σχεδιασμού, του ελέγχου των διαδικασιών και της συνεχούς βελτίωσης όλων των δραστηριοτήτων, εκπληρώνονται οι αρχές της εταιρείας.