Στο proXess ERP έχουμε τη δυνατότητα να διαχειριστούμε παρελκόμενα προϊόντων , όπως είναι αυτά της εγγυοδοσίας. Προϊόντα δηλαδή που έχουν σχέση με ένα κύριο και κατά την τιμολόγηση χρειάζεται να συμμετέχουν και αυτά.
Στην ουσία , δημιουργούμε σχέσεις ανάμεσα στα προϊόντα (κύριο και παρελκόμενο) , με σκοπό τα παρελκόμενα να εμφανίζονται αυτόματα στην τιμολόγηση.
Κατά τη τιμολόγηση ,ο χρήστη επιλέγει τα κύρια προϊόντα και τα παρελκόμενα προϊόντα π.χ. κενές φιάλες ποτών προστίθενται αυτόματα στο παραστατικό με τη χρήση ενός κουμπιού.
Επιπρόσθετα , υπάρχει σύστημα υπενθύμισης για την προσθήκη παρελκομένων στο παραστατικό , σε περίπτωση που ο χρήστης ξεχάσει να χρησιμοποιήσει το πλήκτρο. (“Δεν έχετε κάνει έλεγχο για παρελκόμενα στο παραστατικό…”)
Τα παρελκόμενα προϊόντα έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά στην αποθήκη ακριβώς όπως και τα κύρια και φυσικά μπορεί κάποιος να τα διαχειριστεί στην τιμολόγηση και χωρίς τη χρήση των κύριων προϊόντων.